Colofon

Definities

 • Site editor: Eigenaar en/of bedrijf dat de software online heeft geïmplementeerd.
 • Uitgeverijdirecteur: Eindgebruiker van de onlinesoftware (de eigenaar of beheerder van de entiteit die door de onlinesoftware wordt voorgesteld).
 • Site Operator: Eindgebruiker van de online software (de eigenaar of beheerder van de entiteit die door de software wordt voorgesteld.
 • De Site: Resultaat van het gebruik van de online software.
 • Webmaster: Technisch beheerder van de online software bij de uitgever van de Site en/of bij de eindgebruiker van de online software.
 • Gebruiker van de Site: internetgebruiker die verbinding maakt via het internet en/of consultant, met behulp van….. de online software.
 • Hosting: Speciale serverruimte verbonden met het internet en het online beschikbaar en bruikbaar maken van de Site.
 • Online software: Software die geproduceerd en/of geïmplementeerd wordt in opdracht van de eigenaar en/of beheerder van de voorgestelde entiteit.

Wettelijke informatie

 • Publicatiemanager :
  • Benaming : Camping Château de Martragny
  • Systeembeheerder : Camping Château de Martragny
  • Vestingsadres : 52 Hameau St Léger 14740 Martragny
  • Tél. : 02.31.80.21.40
  • Fax. :02.31.80.21.40
  • Mèl : chateau.martragny@wanadoo.fr
  • RCS : CAEN
  • SIREN : 379 312 309
 • Uitgeverij en webmaster van site
  • Benaming : Lucie HOREL
  • Adres : 53 rue de STRASBOURG
  • Tél. : 06.35.38.61.18
 • Site-ontwikkelaar
  • Benaming : Thèo Baïs
  • Adres : 19 rue André Pailheret, 35 000 Rennes
  • TÈl. : 06.68.75.32.04
 • Hosting: OVH SAS, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 10.069.020 Ä met maatschappelijke zetel te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk, geregistreerd onder nummer 424 761 419 RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Propriété intellectuelle et Copyright © :

De gehele Site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische documenten. Geen enkel element van deze Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, vervormd, doorgestuurd of gedistribueerd op welke manier dan ook, onder welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van de Site, met uitzondering van strikt gebruik voor persdoeleinden en/of privégebruik en met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten en alle andere eigendomsrechten. Wat het privégebruik betreft, is alleen het kopiëren en verzenden voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik toegestaan. Bovendien moet elke toegestane kopie of gebruik van de volledige of gedeeltelijke inhoud van deze Site, ongeacht de aard ervan, worden gemaakt zonder wijziging, wijziging of wijziging op welke wijze dan ook, en moet de volgende vermelding “COPYRIGHT UNA- ALL RIGHTS RESERVED”, leesbaar geschreven, bevatten. Bij gebreke hiervan behoudt de uitgever en/of de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van de Site zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

Links beleid:

Creëren van links naar de site

Het plaatsen van een hyperlink naar de startpagina van de Site is toegestaan, op voorwaarde dat de site waarnaar de link verwijst in een ander browservenster wordt geopend. Het maken van deeplinks naar de inhoud van de Site, anders dan de homepage, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de Site. De gebruikte informatie mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Belangrijk! Deze toelating is niet van toepassing op websites die informatie van controversiële, pornografische, xenofobe aard verspreiden of die, in grotere mate, de gevoeligheden van het grootste aantal en de moraal kunnen beledigen. Voor ander gebruik kunt u de uitgever van de site raadplegen. Bovendien kunnen noch de uitgever, noch de uitgever, noch de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de niet-beschikbaarheid van externe sites, noch kunnen zij de inhoud, reclame, producten of andere elementen die op of via deze sites beschikbaar zijn, onderzoeken, controleren en goedkeuren of zijn zij verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere elementen die op of via deze sites beschikbaar zijn.

Links naar andere sites

De uitgever en uitgever van de Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige site van derden waartoe u via deze Site toegang hebt. Wij beschikken niet over middelen om de inhoud van deze sites van derden te controleren, die in elk geval volledig onafhankelijk blijven. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen deze site en een site van een derde partij niet dat wij op welke wijze dan ook onze goedkeuring hechten aan de inhoud van deze site en a fortiori het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting van uw computerapparatuur en de Site door met name een of meer “virussen”, “Trojaanse paarden”, “wormen”, “spyware” of andere digitale “parasieten” te voorkomen.

Nominatieve, niet-nominatieve, andere informatie en bescherming van persoonsgegevens:

Algemene principes :

Op deze Site wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten. Er wordt geen persoonlijke informatie verstrekt aan derden die geen partners zijn en/of die niet gelabeld zijn door de uitgever of uitgever van de Site. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om uw aanvragen in de beste kwaliteit en snelheid te kunnen verwerken. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 06 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om dit te doen, kunt u eenvoudigweg een aanvraag indienen via een van de contactmethodes die beschikbaar zijn op de homepage van deze Site (postadres, telefoon, fax, enz.) en in het bijzonder door gebruik te maken van het e-mailcontactformulier dat bij deze website is gevoegd.

Beginselen voor de werking van de communicatiemiddelen van de site:

Functie « Newsletter »

De elektronische adressen die in het kader van deze functie zijn geregistreerd, worden uitsluitend opgeslagen met het doel om door de exploitant en/of uitgever van deze Site informatie van verschillende aard door te geven aan natuurlijke of rechtspersonen die zich op deze wijze hebben geregistreerd op de mailinglist van deze Site.

Formulieren (“Bestelling”, “Contact”, “Contact”, “Offerte”, “Gratis terugbellen”, “Contact”, enz.

De in het kader van deze functie verzamelde informatie en e-mailadressen worden niet aan derden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om uw aanvragen met de hoogste kwaliteit van dienstverlening te verwerken.

Berichtensysteem

De via het berichtensysteem verzamelde e-mailadressen worden niet doorgegeven aan derden. Wij zullen geen persoonlijke gegevens over u, die u via de e-mail op deze site verstrekt, aan derden bekendmaken. Alle verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om u zo effectief mogelijk te kunnen antwoorden. Bovendien is deze site niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te ontvangen. Bijgevolg, en met uitzondering van de hierboven vermelde persoonsgegevens, wordt de informatie die u ons via e-mail meedeelt, in welke vorm dan ook, in geen geval als vertrouwelijk beschouwd. Bijgevolg geeft hun eenvoudige overdracht door u ons het recht om ze te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of door te sturen om uw aanvraag te verwerken.

Aard van de informatie op deze Site en beperking van aansprakelijkheid:

De uitgever van de site en/of de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van de site zal zich inspannen om de juistheid en de actualisering van alle informatie die via deze site wordt verspreid en/of verspreid, zo goed mogelijk te waarborgen, waarbij zij zich het recht voorbehouden om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De uitgever en de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van deze Site kunnen echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualisering of volledigheid van de informatie die op deze Site beschikbaar wordt gesteld. Bijgevolg, en met uitzondering van de directe schade die het gevolg is van grove of opzettelijke nalatigheid van de uitgever of van de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van deze Site, is deze laatste niet aansprakelijk:

  • Voor eventuele onnauwkeurigheden, onnauwkeurigheden of omissies in de informatie op deze Site,
  • Voor elke schade als gevolg van een frauduleuze inbreuk door een derde partij, die leidt tot een wijziging van de informatie of elementen die op deze Site ter beschikking worden gesteld,

En meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs indien de uitgever en de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van deze Site op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door de toegang van een persoon tot de Site of de onmogelijkheid van toegang tot de Site, het gebruik van de Site, met inbegrip van elke beschadiging of virus dat uw computerapparatuur of andere eigendommen zou kunnen infecteren, en/of de creditering van informatie die direct of indirect van deze Site komt.

De elementen van deze Site of van elke andere Site worden geleverd “zoals ze zijn” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook. De uitgever en de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van deze Site bieden geen enkele garantie,
impliciet of expliciet, relatief, zonder beperking, ten opzichte van hun marktwaarde of hun geschiktheid voor een bepaald doel.

Statistische gegevens :

Om u beter van dienst te kunnen zijn, meten wij het aantal bekeken pagina’s, het aantal bezoeken, de activiteit van de bezoekers van de Site en de frequentie van hun terugkeer. Hiervoor gebruiken we de “cookie”-technologie. De gebruikte cookies bevatten: een unieke identificatiecode, willekeurig gegenereerd en de datum van uw laatste bezoek. U kunt deze cookies weigeren of verwijderen zonder enige invloed te hebben op uw surfgedrag op de Site. Ten slotte worden IP-adressen met betrekking tot de uitgevoerde raadplegingen en “cookies” niet langer opgeslagen dan de door de Franse wetgeving wettelijk toegestane bewaartermijnen.

Kredieten

Implementatie, ontwerp, realisatie en onderhoud van de site: Team OKKI – Site gemaakt via het WordPress CMS  (https://fr.wordpress.com/).